Country Road by Tsuzuri Zukuri

Thank you Kotaku for showing us Tsuzuri Zukuri